விண்கலத்தையும் விட்டு வைக்காத "செல்பி" மோகம்

விண்கலத்தையும் விட்டு வைக்காத "செல்பி" மோகம்

01/02/2016 | Views 1970

நாசா நிறுவனம் செவ்வாய்க்கு ஏவிய Curiosity  விண்கலம் தம்மை தாமே படம் எடுத்த தருணம்