விண்கலத்தையும் விட்டு வைக்காத "செல்பி" மோகம்

விண்கலத்தையும் விட்டு வைக்காத "செல்பி" மோகம்
Back 1769 Twitter Google Twitter Facebook

நாசா நிறுவனம் செவ்வாய்க்கு ஏவிய Curiosity  விண்கலம் தம்மை தாமே படம் எடுத்த தருணம் 

 

Back 1769 Twitter Google Twitter Facebook