உலகம் சதுரமாக இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்துஇருக்கும்