உலகம் சதுரமாக இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்துஇருக்கும்

கலைஞர் பெடெய் உள்டனின் பார்வையில் சதுரமான உலகம்