உலகத் தமிழர்களின் பத்திரிக்கை | Journal of World Tamils

துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, அனால் அது உனக்கு கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.
- Benjamin Franklin

#Trending View More...